Świetlica 20_21

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica szkolna jest miejscem ogólnie dostępnym – umożliwiającym młodzieży szkolnej:
  • spędzanie pożytecznie i kulturalnie czasu wolnego od nauki,
  • odrabianie zadania domowego pod opieką dyżurujących nauczycieli,
  • rozwijanie zainteresowań oświatowych i artystycznych,
  • realizację prac społecznie użytecznych.
 2. Świetlica jest czynna w godzinach wyznaczonych oddzielnym harmonogramem.
 3. Świetlica zapewnia dożywianie w postaci herbaty i obiadów.
 4. Wydawanie obiadów odbywa się podczas przerw międzylekcyjnych o godzinie 1130 i 1230. 1115  klasa 1.
 5. Z obiadów mogą korzystać chętni uczniowie za pełną odpłatnością oraz ci, którym obiady refunduje OPS.
 6. Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do:
  • brania udziału we wszystkich zajęciach świetlicowych,
  • abonowania posiłków obiadowych,
  • korzystania z urządzeń oraz dostępnych gier i czasopism,
  • zasięgania wszelkich porad u wychowawców
  • wypowiadania opinii i składania uwag o pracy świetlicy.
 7. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zachowania się w świetlicy obejmującego sprawy porządku, estetyki wystroju wnętrz, poszanowania sprzętu, a ponadto uczniów przebywających w świetlicy obowiązuje:
  • zgłaszanie się u wychowawcy świetlicy po skończonych lekcjach oraz uczniów oczekujących na rozpoczęcie lekcji,
  • zachowanie spokoju,
  • dbałość o sprzęt świetlicowy, czasopisma i urządzenia,
  • punktualność, słowność, uprzejmość,
  • samoobsługa w czasie posiłków.
 8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w której została utworzona i rozkładu zajęć zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
 9. Wychowawca świetlicy odpowiada przed dyrektorem szkoły za:
  • organizację pracy świetlicy,
  • nabór uczniów,
  • dokumentację (plany pracy, dzienniki zajęć),
  • bezpośredni nadzór nad pracą wychowanków, zabezpieczenie wyposażenia świetlicy.
 10. Zadania wychowawców określa się w Statucie Szkoły.


Komentarze są zamknięte.