Rada Rodziców 20_21

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

NRB 45 8454 1095 3003 0065 9107 0001

 

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021.

Informacja MEN dotycząca ubezpieczenia „…w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju. Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej (…) w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki[….”

Firmy ubezpieczeniowe, które złożyły ofertę na rok szkolny 2020/2021.

 1. Generali – www.bezpieczny.pl
 2. PZU – Bezpieczna szkoła z PZU Lucyna Misala
 3. Ergo Hestia – www.ubezpieczenia-rybnik.pl
 4. NAU Inter Risk – ubezpieczenia.nau.pl
 5. Inter Risk Edu Plus – ochrona z klasą.pl       
  Inter Risk Vienna Insurance Group – Bezpieczne Ubezpieczenia .pl  –  Pandemia w zakresie ubezpieczenia
  Inter Risk  – Vienna Insurance Group – www.klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 6. AVIVA „Twoje dziecko”– aviva.com.pl/ kberek       
 7. NNW Szkolne – Warta – www.warta.pl
 8. Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa – NowaKlasa.pl – aktywna ochrona pandemiczna COVID-19
 9. COMPENSA Vienna Insurance Group – www.szkola.compensa.pl
 10. AXA www.axa.pl/szkolne      mail :  piotr.anzel.ubez@gmail.com
 11. Odpowiedzialni.pl https://nwucznia.pl/?page_id=11
 12. Damian Grzegorzyca, kom.533761234, link do zakupu: www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20093

Za Gazetą Rybnicką podajemy ważne adresy w Rybniku:

Od  1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

ZADANIA RADY RODZICÓW:

Art.83.

 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

Art.  84. [Kompetencje rady rodziców]

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Skład Prezydium Rady Rodziców 2020/ 2021

– przewodniczący- Agnieszka Lazar

– zastępca przewodniczącego- Katarzyna Sierny

– sekretarz Rady Rodziców- Michalina Merta

-skarbnik – Aleksandra Siatecka – Kłoda

oraz Komisję Rewizyjną w składzie;

-przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Sabina Biskup

-członek Komisji Rewizyjnej- Małgorzata Muras

-członek Komisji Rewizyjnej- Judyta Zajonz

Rada Rodziców 2020/2021

1a Paulina Absalon

1b Justyna Gwioździk

2a Agnieszka Felich

2b Małgorzata Muras

3a Michalina Kluger

3b Michalina Merta

4a Agnieszka Lazar

6a Katarzyna Sierny

6b Judyta Zajonz

7a Ewa Marcinkiewicz – Kluczniok

 Komentarze są zamknięte.