RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły z siedzibą przy ul. Karola Miarki 74 w Rybniku (44-203).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych  pod adresem sp4ryb_dyr@onet.pl ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
 3. Przetwarzanie odbywa się w na podstawie zapisów prawa w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania szkoły.
  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
  Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.
  Podanie danych może być wymogiem: ustawowym lub umownym.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
 7. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję na adres szkoły lub złożyć własnoręcznie podpisane pismo w sekretariacie szkoły.
 8.  W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
 9. W zależności od realizowanego zadania podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe lub dobrowolne.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

inspektor ochrony danych: Joanna Moćko 
kontakt z inspektorem ochrony danych: sp4ryb_dyr@onet.pl

 

Informacja dla rodziców :

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny,

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II z siedzibą w Rybniku,
ul. Karola Miarki 74.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

 • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku, ul. Karola Miarki 74, 44-203 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp4ryb_dyr@onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU OCHRONY ZDROWIA I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH

 

 Komentarze są zamknięte.