Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

Shrunk Expand

Pedagog_Stypendia 20_21

 

PEDAGOG SZKOLNY

Grażyna Kamińska

Godziny pracy od 8.02.21

pn. 8.50 – 12.50

wt. 9.40 – 14.40

śr. 8.00 – 12.00

czw. 8.00 – 13.00

pt. 8.50 – 12.50

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia spotkań z pedagogiem po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

*W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej 24 lipca 2020 r. zlecił Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie koncepcji i stworzenie poradni online z zakresu zdrowia psychicznego dla uczniów i wychowanków, ich rodziców, nauczycieli”. Efektem tych działań jest powstanie Poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”.

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl

 

*Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej , Agencja Reklamowa Radna sp. z o. o., (ul. Rozbrat 44 A lok. 303) realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach kampanii przygotowane zostały, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych, uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów Kampanii.

 •  

Stypendium szkolne na rok 2020/2021.

Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 roku poz. 1327– j.t.).

Uchwały nr 625/XXXVIII/2005 z dnia 19 października 2005 r. Rady Miasta Rybnika.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 należy złożyć
w terminie do 10 września 2020 r. (czwartek).

– stypendium jest skierowane do uczniów, zamieszkałych na terenie Miasta Rybnika,

– wnioski uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, rodzice powinni składać w szkołach. W przypadku wniosków niekompletnych np. bez zaświadczeń/oświadczeń o dochodach, wniosek powinien być złożony osobiście w urnie przed wejściem do Urzędu Miasta Rybnika (od ul. Miejskiej)

– w przypadku szkól, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Rybnik, wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta

kryterium dochodowe nie przekracza  528 zł. na osobę w rodzinie.

Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:

– dochód od 0 zł. do 130,00 zł.- stypendium w wysokości 124,00 zł./m-c;

– dochód od 130,01 zł. do 528,00 zł. – stypendium w wysokości 99,20 zł./m-c

Stypendium szkolne przysługuje:

– uczniom szkół publicznych , niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria – czyli w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz  musi spełniać kryterium dochodowe (528 zł na osobę).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Rybnika
oraz wychowankom domów dziecka.

  Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

– rodziców niepełnoletniego ucznia;

– pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia)

– dyrektora szkoły (w takim przypadku należy we wniosku wpisać imię i nazwisko dyrektora oraz adres szkoły).

 Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału
w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach
o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych).

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i innych rachunków ( wstawionych na wnioskodawcę) według katalogu wydatków podlegających refundacji.

Dat wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione koszty powinna zawierać się w następujących okresach;

 1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2020 r.
 2. internet raz bilety autobusowe (dla uczniów szkoł ponadpodstawowych) – od września do grudnia 2020 r.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:

– zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

– zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;

– oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

– oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

– zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;

– wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;

– zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł;

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2019 r. lub oświadczenie
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);

– odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;

– w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS.

Pouczenie.

 1. Rodzice ucznia są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium,
  o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego,
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w wyjątkowych okolicznościach gdy wystąpi w rodzinie np. pożar, powódź, klęska żywiołowa lub śmierć rodziców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika pod numerem telefonu: 32 43 92 282.

 

 Komentarze są zamknięte.


Facebook