*Ubezpieczenie*

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017/2018.

Informacja MEN dotycząca ubezpieczenia „…w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju. Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki[2]….”

Rada Rodziców dokonała analizy ofert (na czerwcowych i sierpniowym) posiedzeniu Rady, które wpłynęły do szkoły i poleca rodzicom ofertę :

www. aspergo.pl/szkolne
  • pozostałe oferty, które wpłynęły do szkoły, do wyboru przez rodziców dostępne są na portierni szkoły.


Komentarze są zamknięte.