• Archiwum kategorii Uncategorized
 • STYPENDIUM SZKOLNE

  Istnieje możliwość składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów, których dochód nie przekracza 528 zł.  

  Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika  o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych; przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł (od 01.10.2018 r. – 308,00 zł);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018 r. lub oświadczenie  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
  • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
  • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł,   wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia  z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

  Wnioski można pobierać w sekretariacie szkolnym lub u pedagoga szkolnego.  Termin składania wniosku upływa 13.09.2019 r.                W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym Katarzyną Kunat.


 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  Drugiego września powitaliśmy nowy rok szkolny. Rozpoczęliśmy z powagą i zadumą, gdyż w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej wspomnieliśmy ten trudny czas w dziejach naszego narodu. Dla upamiętnienia wojennych wydarzeń włączyliśmy się w inicjatywę Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej zorganizowania akcji  „Przerwany marsz…”. Wysłuchaliśmy wzruszających wspomnień „dziecka wojny”-  pani Drozdek, która była świadkiem tychże wydarzeń. Na koniec przyszedł czas na powitanie w naszym gronie pierwszoklasistów. Uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią przygotowali krótki program artystyczny, którym uroczyście przywitali swoich młodszych kolegów.

  Przygotowanie: J. Gliwicka i D. Nadolny

   


 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020

  2.09.2019

  Wszyscy uczniowie przychodzą na godzinę 800
  i w klasach spotykają się z wychowawcami.

  godz. 8.15 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, powitanie klas pierwszych.

  Przypominamy o konieczności dostarczenia wniosków o udział dziecka w zajęciach świetlicowych oraz deklaracji na obiady.

  Rodziców uczniów klas 1 prosimy o dostarczenie podpisanych rogów obfitości 30.08 lub 2.09. przed rozpoczęciem roku szkolnego.

  WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  (informacja jest orientacyjna – wychowawca klasy przedstawi dokładne potrzeby uczniów)
  Piórnik: pióro, 2 ołówki (jeden gruby), gumka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, temperówka -najlepiej z pojemniczkiem, kredki, klej w sztyfcie, linijka.
  Zeszyty: 16 kartkowe: cienkie linie (kolorowe),kratka,
  Teczka plastyczna z uchwytem; bloki: techniczny biały (2 szt), kolorowy (2 szt), blok rysunkowy biały (2 szt), kolorowy (2 szt); wycinanki (2 szt); farby plakatowe, pędzelki różnej grubości, kubeczek; plastelina; pastele lub glinki.
  2 teczki z gumką na prace.          

  Worek na buty.  Strój do w-f: biała koszulka, ciemne spodenki, buty sportowe niewypadające (sznurowane lub na rzepy).
  Rzeczy dziecka proszę podpisać.

  Komunikat WE Urząd Miasta

  Wzór  wniosku dla rodziców, którzy we własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu. Jednocześnie informuję, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr


 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  W tym szczególnym dniu po raz ostatni pożegnaliśmy uczniów klas trzecich gimnazjum oraz – po raz pierwszy w nowej historii szkoły – ósmoklasistów. Najlepszym uczniom pani dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, a rodzicom listy gratulacyjne oraz podziękowania. Nastąpiło również przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

  Program artystyczny: J. Rduch


 • PROJEKT NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  W maju i czerwcu w naszej bibliotece szkolnej prezentowana była wystawa trzynastu plakatów w języku niemieckim „Niemieckie miasta i pejzaże”. Na podstawie  tych materiałów na lekcjach j. niemieckiego metodą projektu pracowały klasy VIIa, VIIIa, IIIa i IIIc. Dzięki zdobytym wiadomościom uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat zabytków oraz atrakcji turystycznych Niemiec.

  Pomysł i realizacja: J. Moczko-Pająk