Rada Rodziców 19_20

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

NRB 45 8454 1095 3003 0065 9107 0001

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja MEN dotycząca ubezpieczenia „…w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju. Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki[….”

Firmy ubezpieczeniowe, które złożyły ofertę na rok szkolny 2019/2020

1.Aspergo – iszkolne.pl – www.aspergo.pl

2.Ergo Hestia – www.ubezpieczenia-rybnik.pl

3.K.Korczykowska- www.gestumbroker.pl /bezpieczne dziecko/

4.POL Brokers Sp.z o.o – www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

5.Interrisk – www.bezpieczne ubezpieczenia.pl

6.NAU- Inter Risk – www.ubezpieczenia.nau.pl

7.Compensa Vienna Insurance Groop- www.nnwszkolne compensa.pl

8.Carbo Asecura- www.cabroker.pl

9..GENERALI – www.bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20093

10.AVIVA – Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa

11.Gothaer – www.gothaer.pl

Za Gazetą Rybnicką podajemy ważne adresy w Rybniku:

Od  1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

ZADANIA RADY RODZICÓW:

Art.83.

  1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

Art.  84. [Kompetencje rady rodziców]

  1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
  2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

  1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Skład Prezydium Rady Rodziców 2019/ 2020

– przewodniczący- pani Agnieszka Lazar

– zastępca przewodniczącego- pani Joanna Tatarek

– sekretarz Rady Rodziców- pani Michalina Merta

-skarbnik – pani Aleksandra Siatecka-Kłoda

oraz Komisję Rewizyjną w składzie;

-przewodniczący Komisji Rewizyjnej -pani Sabina Biskup

-członek Komisji Rewizyjnej- pani ……………………….

-członek Komisji Rewizyjnej- pani …………………………..

Rada Rodziców 2019/2020

1a Sandra Karwot

1b Małgorzata Muras

2a Michalina Kluger

2b Michalina Merta

3a Agnieszka Lazar, w zast. Sabina Biskup

5a Wiesława Włodyka

5b Dominika Osadzin

6a Jadwiga Klimowicz

8a Joanna Tatarek

 Komentarze są zamknięte.