Rada rodziców

Za Gazetą Rybnicką podajemy ważne adresy w Rybniku:

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

NRB 45 8454 1095 3003 0065 9107 0001

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja MEN dotycząca ubezpieczenia „…w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju. Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki[….”

Firmy ubezpieczeniowe, które złożyły ofertę na rok szkolny 2018/2019

Treść ofert udostępnia na terenie szkoły zainteresowanym rodzicom p. W. Gorywoda

  1. Aspergo – iszkolne.pl    www.aspergo.pl
  2. PZU – PZU NNW Edukacja Piotr Krupa Oferta NNW dla szkół strefa – II 2018
  3. GOLD Marzena Spaniał Broker Ubezpieczeniowy dla dzieci – connade.pl
  4. NAU Inter Risk – ubezpieczenia.nau.pl
  5. Inter Risk Vienna Insurance Group – szkolnaagencja.pl
  6. AXA – bezpieczny.pl

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:

NUMER KONTA BANKOWEGO DLA RODZICÓW – WYCIECZKI SZKOLNE UCZNIÓW:

ZADANIA RADY RODZICÓW:

Art.83.

  1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

Art.  84. [Kompetencje rady rodziców]

  1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
  2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

  1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Skład Prezydium Rady Rodziców 2018/ 2019

– przewodniczący- pani Agnieszka Lazar

– zastępca przewodniczącego- pani Joanna Tatarek

– sekretarz Rady Rodziców- pani Katarzyna Mojza

-skarbnik – pani Aleksandra Siatecka-Kłoda

oraz Komisję Rewizyjną w składzie;

-przewodniczący Komisji Rewizyjnej -pani Sabina Biskup

-członek Komisji Rewizyjnej- pani Joanna Motyka

-członek Komisji Rewizyjnej- pan Kazimierz Błaszczyk

 Komentarze są zamknięte.