STYPENDIUM SZKOLNE

Istnieje możliwość składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów, których dochód nie przekracza 528 zł.  

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:

 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika  o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych; przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł (od 01.10.2018 r. – 308,00 zł);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018 r. lub oświadczenie  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
 • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
 • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł,   wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia  z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkolnym lub u pedagoga szkolnego.  Termin składania wniosku upływa 13.09.2019 r.                W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym Katarzyną Kunat.


Komentarze są zamknięte.