Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnegow  Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II   (Gimnazjum nr 10) 4 września 2017 r

Msza św.- kościół św. Wawrzyńca Ligota-Ligocka Kuźnia 8:45.
Po mszy św. spotkanie z wychowawcami klas w szkole.
Uczniowie nie uczestniczący we mszy św. mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
Rozkład jazdy na 4 września 2017 roku dla uczniów dojeżdżających. 


Przywóz –  wszystkie klasy
8:15 – Kamień Szkoła
8:17 – Kamień Cegielnia
8:19 – Kamień Rzędówka
8:21 – Kamień Brzozy
8:23 – Książenice Kościół
8:25 – Książenice Pojdy
8:27 – Kamień Skrzyżowanie
8:30 – Kamień Kąpielisko
8:34 – Stawowa
8:40 – Kościół

W związku z pytaniami rodziców dot. przyjęcia dziecka 6 letniego do klasy 1 przypominamy zapisy prawa:Art.  36. Prawo oświatowe.

1.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2.Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Komentarze są zamknięte.