Pedagog_Stypendia18_19

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

Istnieje możliwość składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów, których dochód nie przekracza 514 zł.  Jednakże od 1 października kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania stypendium wzrasta z 514zł do  528 zł netto na osobę.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika  o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych; przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł (od 01.10.2018 r. – 308,00 zł);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017 r. lub oświadczenie  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
  • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
  • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł,   wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia  z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkolnym.  Termin składania wniosku upływa 15.09.2018 r. r.  W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym Katarzyną Kunat.

 

 

 

        STYPENDIA.

Wysłany dnia: Sierpień 31, 2017 7:44 pm

Stypendium szkolne 2017/2018

  1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły do dnia 13 września 2017r. (środa).
  2. Kryterium dochodowe wynosi 514,00 zł. na osobę.
  3. Druki wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.
  4. Szczegółowe informacje https://edukacja.rybnik.eu/stypendia/2-uncategorised/57-stypendia-socjalne


Komentarze są zamknięte.