• AKTYWNY DZIEŃ CHŁOPCA

  Z okazji Dnia Chłopca we wtorek 1 października uczniowie klasy Va i Vb byli na wycieczce.  Po obejrzeniu familijnego filmu psychologicznego „Był sobie pies 2” przeszli do miejskiej strefy rekreacyjnej, gdzie spędzili czas na grach i zabawach ruchowych.

  Organizatorzy: J. Ulman-Szłapka i A. Horzela

   


 • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  Dnia 30 września zostały w naszej szkole przeprowadzone wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie odbywało się pod nadzorem Komisji Wyborczej. Uczniowie mogli oddać głos na jednego kandydata. W głosowaniu wzięło udział 148 uczniów, co stanowi 88,6 % ogółu uprawnionych. W wyniku przeprowadzonych obliczeń głosów Komisja Wyborcza stwierdza, że  Przewodniczącym SU w roku szkolnym 2019/2020 zostaje Wiktoria z kl. VIIIa.

  Opiekunowie SU:  A. Horzela i I. Marcol-Perlak


 • SZKOLNY KONKURS NAKRĘTKOWY

  Zbieramy nakrętki dla Joasi. Klasa, która przyniesie ich najwięcej w terminie od 1 października do 31 maja otrzyma na koniec akcji nagrodę! Nakrętki należy przynosić w woreczkach opisanych: klasa, imię i nazwisko. Zgłaszamy to Martynie, Mai, Julii, Milenie i Karolinie z kl. 5b. Przyniesione nakrętki zostaną zważone, a wynik zapisany na konto danej klasy.

  Organizator akcji: J. Ulman-Szłapka


 • MAMY NOWE PRZYGODY SŁODZIAKÓW

  Od firmy Jeronimo Martins Polska SA – właściciela sieci sklepów Biedronka- otrzymaliśmy kolejny zestaw książek, materiałów dydaktycznych i pluszowych maskotek. Książki zasiliły bibliotekę szkolną, a maskotki świetlicę – ku radości dzieci spędzających tam czas po lekcjach. Materiały dydaktyczne zostaną wykorzystane podczas zajęć czytelniczych.

  Bibliotekarz: R. Stąsiek


 • DZIEŃ KROPKI

  16 września świętowaliśmy w szkole Dzień Kropki. Uczniowie, którzy przyszli w ubraniach w kropki, zostali nagrodzeni cukierkami. Dodatkowo w każdej klasie nagrodzono tych, którzy w przygotowanie swojego ubioru włożyli najwięcej pracy. Każda klasa z wychowawcą przygotowała też Drzewo Talentów przedstawiające umiejętności i zdolności uczniów.

  Organizator: J. Ulman-Szłapka


 • STYPENDIUM SZKOLNE

  Istnieje możliwość składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów, których dochód nie przekracza 528 zł.  

  Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika  o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych; przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł (od 01.10.2018 r. – 308,00 zł);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018 r. lub oświadczenie  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
  • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
  • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł,   wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia  z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

  Wnioski można pobierać w sekretariacie szkolnym lub u pedagoga szkolnego.  Termin składania wniosku upływa 13.09.2019 r.                W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym Katarzyną Kunat.