*Nagrody i obowiązki ucznia.*

Załącznik
                                                                                                                                                    do uchwały nr 13/2017/2018
                                                                                                                                                    Rady Pedagogicznej
                                                                                                                                                    z dnia 22listopada 2017 r.

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4
im. JANA PAWŁA II
w RYBNIKU

—————————TEKST UJEDNOLICONY————————–

stan prawny na dzień 1. 09. 2017 r.

…………

47. Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym Statucie i odrębnych przepisach, a w szczególności praw zawartych
w Konwencji o Prawach Dziecka.

48. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły
oraz aktów organów Szkoły, a w szczególności:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
 • punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; mimo spóźnienia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;
 • brać udział we wszystkich zaplanowanych w planie lekcji danego oddziału zajęciach edukacyjnych;
 • przedstawiać nauczycielom uczącym przedmiotów przewidzianych szkolnym planem nauczania zaświadczenia lekarskie lub informacje od rodziców o ewentualnym zwolnieniu z danej lekcji przed wyjściem ze Szkoły, podobnie w sytuacji złego samopoczucia, sytuacji losowych, udziału w zawodach i innych okolicznościach uniemożliwiających udział w lekcji;
 • przygotowywać się do zajęć poprzez wykonanie pracy pisemnej, zebranie materiału przedmiotowego, przeczytanie tekstów źródłowych i lektur szkolnych lub w inny sposób zaproponowany przez nauczyciela;
 • właściwie zachowywać się w trakcie zajęć szkolnych, uczestniczyć w realizowanych zadaniach, ćwiczeniach, wykonywać polecenia nauczycieli, prowadzić zeszyty przedmiotowe, być wyposażonym w schludne i obłożone podręczniki, przybory szkolne, lektury, zachowywać ład i porządek;
 • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
  oraz pozostałych uczniów; przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu
  do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu, a szczególnie:
 1. przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności,
 2. szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi,
 3. szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych,
 4. dbałości o wizerunek ucznia i dobre imię Szkoły;
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, a w szczególności:
 1. szanowania mienia własnego i cudzego Szkoły;
 2. niezaśmiecania pomieszczeń, utrzymywania ich w czystości i porządku, zmiany obuwia;
 • stosowania zaleceń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej Szkoły, nauczycieli oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego Szkoły lub klasowego;
 • nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty Szkoły bez zgody nauczyciela;
 • dostarczania usprawiedliwienia w formie pisemnej każdej nieobecności na zajęciach obowiązkowych (zaświadczenie lekarskie lub wpis dokonany przez rodziców
  w zeszycie do korespondencji lub, po uzgodnieniu z wychowawcą, do e-dziennika)
  w terminie do 7 dni roboczych od powrotu do szkoły;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, a w szczególności:
 1. niebiegania po korytarzach w czasie przerw międzylekcyjnych,
 2. uczniom zabrania się palenia tytoniu, przynoszenia do szkoły i używania
  e-papierosów, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w Szkole, jak i poza nią;
 3. uczniom zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, gazów łzawiących i innych niebezpiecznych substancji,
 • przestrzegania przepisów bhp na terenie szkoły i wokół niej;
 • kulturalnego wypowiadania się – zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów
  i gestów;
 • troszczenia się o mienie Szkoły i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły; za świadome zniszczenie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice; rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy alby koszty zakupu nowego mienia zgodnie z obowiązującym prawem;
 • przynoszenia obuwia zmiennego na zajęcia z wychowania fizycznego; uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy, (nauczyciele ani inni pracownicy szkoły nie ponoszą za nie odpowiedzialności);
 • wcześniejszego zaplanowania imprez odbywających się w pomieszczeniach szkolnych
  w godzinach popołudniowych (np. w planie pracy Samorządu Uczniowskiego)
  i zgłaszania ich w sekretariacie;
 • przestrzegania, podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych, regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń;
 • uczestniczenia w zajęciach szkolnych w jednolitym stroju uczniowskim (zgodnie
  z zarządzeniem dyrektora szkoły), w związku z tym zabrania się noszenia zbyt krótkich spódnic, zbyt krótkich i wydekoltowanych bluzek, zabrania się stosowania wyzywającego makijażu, farbowania włosów na rażące kolory;
 • troski o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, w związku z tym zabrania przynoszenia do Szkoły niebezpiecznych ozdób, w tym kolczyków zapiętych
  w brwi, nosie, ustach, języku itp., pasków i bransolet wybitych ćwiekami itp.
  oraz używania i noszenia symboli promujących narkotyki, alkohol i papierosy;
 • uczestniczenia w uroczystościach szkolnych w stroju odświętnym (tzn. w kolorach biało – granatowym lub biało – czarnym);
 • dbania o dobre imię szkoły, w związku z tym zabrania się nieobyczajnych, bezwstydnych
  i wulgarnych zachowań oraz umieszczania w Internecie nieprzyzwoitych zdjęć;
 • dbania o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
 • okazywania szacunku wobec ludzi o innych poglądach, w związku z tym zabrania się zaznaczania w szkole przynależności do subkultur (dotyczy zachowań i ubioru).
 • 49. Uczeń może zostać nagrodzony za:
 • bardzo dobre wyniki w nauce;
 • wzorowe zachowanie i wzorową frekwencję na zajęciach szkolnych;
 • wybitne osiągnięcia i pracę społeczną.

 

50. 1. W Szkole mogą być udzielane następujące nagrody:

 • pochwała wychowawcy oddziału w obecności uczniów danego oddziału (za pracę
  na rzecz oddziału, za pomoc kolegom w nauce, bardzo dobre wyniki w nauce i poprawę wyników w nauce, wzorowe zachowanie lub poprawę zachowania itp.);
 • pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej (za pracę na rzecz szkoły, za wybitne osiągnięcia, za rzetelną naukę i wzorowe zachowanie za zdobycie świadectwa z wyróżnieniem);
 • nagrody książkowe:
 1. dla uczniów klasy III za ukończenie klasy III i promocję do klasy IV;
 2. dla uczniów klas IV – VIII za zdobycie świadectwa z wyróżnieniem; w oddziałach, których brak świadectw z wyróżnieniem, jedna lub dwie nagrody za zdobycie najwyższej średniej w oddziale,
 3. za dokonanie najwyższych postępów w nauce i zachowaniu w oddziale (porównanie średnich ocen z I półrocza i końca roku szkolnego oraz postępów w zachowaniu),
 4. za największą aktywność w życiu oddziału,
 5. za zaangażowanie w życie Szkoły,
 6. 100-procentową frekwencję – brak jakichkolwiek nieobecności i spóźnień,
 7. osiągnięcia w konkursie pozaszkolnym, jeżeli uczeń nie otrzymał tam nagrody rzeczowej);
 • nagroda rzeczowa dla ucznia, który w danym roku szkolnym:
 1. dokonał największego postępu w nauce i zachowaniu w całej Szkole – porównanie średnich ocen z I półrocza i końca roku szkolnego oraz postępów w zachowaniu,
 2. zdobył najwyższą średnią ocen z zajęć edukacyjnych w szkole,
 3. wykazał się największym zaangażowaniem w życie szkoły,
 4. wyróżnił się w danym roku szkolnym swoją pracą na rzecz szkoły (nagroda rzeczowa dla „osobowości roku”),
 5. nagroda rzeczowa dla ucznia klasy VIII, który w danym roku szkolnym najlepiej zdał egzamin ósmoklasisty, w okresie przejściowym dla ucznia klasy III, który
  w danym roku szkolnym najlepiej zdał egzamin gimnazjalny,
 6. nagroda rzeczowa dla ucznia, który wyróżnia się osiągnięciami w dowolnej dziedzinie na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • dyplom:
 1. dla uczniów klas I i II za ukończenie promocję do klasy odpowiednio II i III,
 2. za osiągnięcia sportowe,
 3. za osiągnięcia w konkursach organizowanych na terenie szkoły,
 4. za wzorową frekwencję – do 10 usprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień łącznie);
 • list pochwalny do rodziców (otrzymują rodzice uczniów, którzy kończą Szkołę
  z wyróżnieniem),
 • inne (np. wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.
 1. Rodzice ucznia mają prawo do odwołania od przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania przez ucznia. Składają je w formie pisemnej Dyrektorowi Szkoły. Wyjaśnienie otrzymują najpóźniej przed upływem 7 dni roboczych.

51. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły uczeń podlega karze. Wobec ucznia można zastosować następujące kary:

 • upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela;
 • ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o niewłaściwym, nieodpowiednim
  lub nagannym zachowaniu ucznia, wpis uwagi do dziennika lekcyjnego;
 • upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły w obecności rodziców, wychowawcy
  i pedagoga szkolnego (za spożywanie lub posiadanie alkoholu, środków odurzających, za używanie lub noszenie niebezpiecznych przedmiotów, za działania niebezpieczne
  dla innych uczniów lub pracowników Szkoły). Uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę. Zaistniała sytuacja zostaje opisana w notatce służbowej;
 • zawieszeniem w przywilejach ucznia za poważne wykroczenie:
 1. o zawieszeniu w przywilejach ucznia przez Dyrektora Szkoły wychowawca informuje rodziców ucznia,
 2. o czasie trwania kary oraz o tym, których przywilejów uczeń zostaje pozbawiony, decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 3. o odebraniu pojedynczego przywileju decyduje nauczyciel przedmiotu
  w porozumieniu z wychowawcą oddziału,
 4. kara może dotyczyć jednego ucznia, grupy uczniów lub całej klasy,
 5. informacja o powyższym zostaje zapisana w dzienniku w zakładce „Komunikaty”;
 • przeniesienie do innej klasy w Szkole wnioskuje wychowawca klasy, pedagog szkolny; przenosi ucznia Dyrektor Szkoły. O czasie trwania kary decyduje Dyrektor Szkoły;
 • w wyjątkowych sytuacjach kary można łączyć;
 • przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 1. Rodzice lub opiekunowie ucznia mają prawo złożenia odwołania od otrzymanej przez ucznia kary w ciągu  14 dni od daty zastosowania kary. Składają je osobie, która kary udzieliła. Wyjaśnienie otrzymują najpóźniej przed upływem 14 dni od odwołania

52. O przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły Dyrektor Szkoły może wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty w przypadku szczególnie nagannego zachowania ucznia, w szczególności powodującego stan zagrożenia dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia innych uczniów albo osób pracujących w Szkole, a także w przypadkach,
gdy Szkoła wyczerpała sposoby oddziaływań wychowawczych, przez co należy rozumieć, że:

 • nie odniosły skutku podejmowane próby zmiany sytuacji, motywowania ucznia
  do zmiany postawy i respektowania norm życia społecznego w Szkole przez zespół wychowawczy nauczycieli we współdziałaniu z młodzieżą i klasową Radą Rodziców Szkoły,
 • nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, rozmowy wychowawcze z uczniem, rozmowy z rodzicami ucznia, współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem rodzinnym.

53. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego Szkoły.

54. 1.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze, udzielania odpowiedniej informacji na zebraniu rodziców, indywidualnym spotkaniu z rodzicami lub poprzez wezwanie rodziców do Szkoły.

 1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia policji, kuratora sądowego lub sądu
  dla nieletnich w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązku szkolnego lub kolizji
  z prawem oraz powzięcia wiadomości o demoralizacji nieletniego.

…………Komentarze są zamknięte.